TECHSCAPE SCAPE OF FUTURE
The Builder โซลูชันบริหารคุณภาพงานก่อสร้าง
 • February 7, 2024
 • techscapeadmin
 • 0

การปฏิวัติการตรวจสอบการก่อสร้างด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์

 

การปฏิวัติการตรวจสอบการสร้างด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมการก่อสร้างเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการตรวจสอบและการรักษาคุณภาพของงานก่อสร้าง เทคโนโลยี AI ไม่เพียงแต่ช่วยให้กระบวนการตรวจสอบเป็นไปอย่างรวดเร็ว และแม่นยำมากขึ้น แต่ยังช่วยเพิ่มความปลอดภัย และลดความเสี่ยงในการก่อสร้างได้อีกด้วย

การพัฒนา AI ในอุตสาหกรรมการก่อสร้าง

การใช้งาน AI ในอุตสาหกรรมการก่อสร้างมีหลายรูปแบบ ตั้งแต่การใช้โดรนในการเก็บภาพถ่ายและวิดีโอเพื่อการตรวจสอบความคืบหน้า และคุณภาพของงานก่อสร้าง ไปจนถึงการใช้ AI ในการวิเคราะห์ข้อมูลจากภาพถ่ายเพื่อค้นหาข้อบกพร่องหรือปัญหาที่อาจเกิดขึ้น
หนึ่งในเทคโนโลยีที่น่าสนใจคือ การใช้ระบบการมองเห็นของคอมพิวเตอร์ (Computer Vision) ร่วมกับ AI เพื่อวิเคราะห์ภาพถ่ายจากโดรน การใช้ระบบนี้ช่วยให้สามารถตรวจสอบความคืบหน้าของโครงการ และตรวจพบปัญหาต่างๆ เช่น การแตกร้าวของโครงสร้าง การเคลื่อนที่ของดิน หรือแม้แต่การตรวจสอบความปลอดภัยในพื้นที่ก่อสร้าง
การควบคุมการก่อสร้างโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์ เป็นการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องเพื่อเสริมสร้างด้านต่างๆ ของกระบวนการก่อสร้าง เช่น การจัดการโครงการ การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบความปลอดภัย และการจัดสรรทรัพยากร การนำปัญญาประดิษฐ์มาใช้ในการควบคุมการก่อสร้าง มีดังนี้

 1. การจัดการโครงการ (Project Management) ปัญญาประดิษฐ์ช่วยผู้จัดการโครงการในการจัดการตารางงาน การจัดสรรทรัพยากร และงบประมาณ โดยการวิเคราะห์ข้อมูลประวัติศาสตร์ พารามิเตอร์ของโครงการ และความก้าวหน้าในเวลาจริง ระบบการจัดการโครงการที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์สามารถระบุปัญหาที่เป็นไปได้หรือค่าใช้จ่ายเกินกำหนดและแนะนำวิธีการแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว
 2. การวิเคราะห์ทางเลือก (Predictive Analytics) อัลกอริทึมปัญญาประดิษฐ์สามารถวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมากจากโครงการในอดีตเพื่อคาดการณ์ความเสี่ยงและผลลัพธ์ที่เป็นไปได้สำหรับโครงการปัจจุบัน โดยการระบุรูปแบบและความสัมพันธ์ ปัญญาประดิษฐ์ช่วยทีมงานก่อสร้างในการคาดการณ์ปัญหาก่อนที่จะเกิดขึ้นเพื่อให้ตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพล่วงหน้า
 3. การควบคุมคุณภาพ (Quality Control) ปัญญาประดิษฐ์สามารถพัฒนาการควบคุมคุณภาพโดยการอัตโนมัติในการตรวจสอบวัสดุก่อสร้างและโครงสร้างที่เสร็จสิ้น ระบบวิสิทธิ์คอมพิวเตอร์ที่ได้รับการติดตั้งด้วยปัญญาประดิษฐ์สามารถตรวจจับข้อบกพร่อง ความผิดประเภท และความเสี่ยงในเวลาจริง ทำให้การก่อสร้างมีคุณภาพตามมาตรฐาน
 4. การตรวจสอบความปลอดภัย (Safety Monitoring) ตัวตรวจสอบปัญญาประดิษฐ์และกล้องโดรนที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์สามารถตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างเพื่อการปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยและอันตรายที่เป็นไปได้ อัลกอริทึมการเรียนรู้ของเครื่องสามารถวิเคราะห์ภาพเพื่อระบุพฤติกรรมที่ไม่ปลอดภัย เช่น ลูกจ้างที่ไม่ได้สวมอุปกรณ์ป้องกัน หรือทำงานในพื้นที่เสี่ยง และแจ้งเตือนผู้ควบคุมเพื่อดำเนินการแก้ไข
 5. การจัดสรรทรัพยากร (Resource Optimization) อัลกอริทึมปัญญาประดิษฐ์สามารถจัดการการใช้วัสดุ อุปกรณ์ และแรงงานในการก่อสร้างเพื่อลดการสูญเสียและเพิ่มประสิทธิภาพ โดยการวิเคราะห์ปัจจัยเช่น สภาพอากาศ รูปแบบการจราจร และการดำเนินงานในระบบโซ่อุปทาน ปัญญาประดิษฐ์ช่วยผู้จัดการโครงการในการตัดสินใจที่ใช้ข้อมูลเพื่อเลือกวิธีการแบบมีข้ออ้างอิง
 6. การจำลองข้อมูลสารสนเทศสำหรับสถาปัตยกรรม (Building Information Modeling: BIM) ซอฟต์แวร์ BIM ที่ได้รับการปรับปรุงด้วยความสามารถของปัญญาประดิษฐ์ช่วยออกแบบองค์ประกอบดิจิทัลรายละเอียดของอาคารและโครงการสาธารณะ อัลกอริทึมปัญญาประดิษฐ์สามารถวิเคราะห์ข้อมูล BIM เพื่อระบุข้อบกพร่องที่เป็นไปได้ การตรวจจับความขัดแย้ง และปรับปรุงประสิทธิภาพของอาคาร
 7. การก่อสร้างด้วยโรบอต (Robotic Construction) หุ่นยนต์และโดรนที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์สามารถทำงานในโครงการก่อสร้าง เช่น การสำรวจที่ตั้ง การวางอิฐ และการเทสคอนกรีต หุ่นยนต์เหล่านี้สามารถทำงานได้โดยอัตโนมัติหรือร่วมมือกับลูกจ้างมนุษย์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัย
 8. การประมวลผลภาษาธรรมชาติ (Natural Language Processing: NLP) เทคโนโลยี NLP ช่วยในการสื่อสารและการทำงานร่วมกันระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการ โดยการวิเคราะห์และอินเทอร์เพรตข้อมูลข้อความจากเอกสารโครงการ อีเมล และรายงาน แชทบอทที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ยังสามารถช่วยในการตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับโครงการและให้ข้อมูลโดยทันที

 

ข้อดีของการใช้ AI ในการตรวจสอบการก่อสร้าง

 • ความแม่นยำ และความเร็ว AI สามารถวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมากได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ ช่วยลดเวลาในการตรวจสอบ และเพิ่มความน่าเชื่อถือของผลการตรวจสอบ
 • การตรวจจับปัญหาล่วงหน้า ด้วยความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลที่ซับซ้อน AI สามารถช่วยให้พบปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ก่อนที่จะกลายเป็นปัญหาใหญ่
 • ความปลอดภัย การใช้โดรนและ AI ในการตรวจสอบช่วยลดความจำเป็นในการส่งเจ้าหน้าที่ไปยังสถานที่ที่อาจมีความเสี่ยง

การปฏิวัติการตรวจสอบการก่อสร้างด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์

ความท้าทายและการพัฒนาต่อไป

แม้ว่าการใช้ AI ในการตรวจสอบการก่อสร้างจะมีข้อดีมากมาย แต่ก็ยังมีความท้าทายที่ต้องเผชิญ เช่น ความจำเป็นในการมีข้อมูลจำนวนมากเพื่อการฝึกอบรม AI อย่างมีประสิทธิภาพ และการต้องแก้ไขปัญหาเรื่องความเป็นส่วนตัวและการควบคุมข้อมูล
อย่างไรก็ตาม ด้วยการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและการรับรู้ถึงความสำคัญของ AI ในอุตสาหกรรมการก่อสร้าง มีโอกาสสูงที่เราจะเห็นการใช้งาน AI ในวงกว้างมากขึ้นเพื่อช่วยเพิ่มความปลอดภัยและคุณภาพในการก่อสร้าง ณ อนาคต
การพัฒนาเทคโนโลยี AI และการนำมาใช้ในการตรวจสอบการก่อสร้างจึงไม่เพียงแต่เป็นการปฏิวัติวิธีการทำงานในอุตสาหกรรมการก่อสร้างเท่านั้น แต่ยังเป็นการเสริมสร้างความมั่นใจให้กับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายต่อคุณภาพ และความปลอดภัยของโครงการก่อสร้างด้วย

 

TECHSCAPE
SCAPE OF ..THE FUTURE..